Ogłoszenie WZA

Przedsiębiorstwo „MUSI” S.A. w Zielonej Górze KRS 0000178440 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 21 listopada 2003r.

Na podstawie art.399 §1 k.s.h. /tekst jednolity Dz.U.2013.1030/ oraz §18 Statutu Spółki, Zarząd Przedsiębiorstwa „MUSI” S.A. w Zielonej Górze ul. Fabryczna 23a zwołuje na dzień 24.06.2020 r. na godz. 9.00 w Kancelarii Notarialnej Edyta Sompolińska w Zielonej Górze ul. Stary Rynek 7 Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolność do podejmowania uchwał.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2019.
 10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2019.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przyjętych dla jednostek małych.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Zarządu o złomowanie maszyn i urządzeń.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 o zmianie ustawy KSH oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. 2019 poz. 1798).
 16. Dyskusja – sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *