Zgodnie z art. 13ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, uprzejmie informuję co następuje:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo „MUSI” S.A.
  2. Z administratorem można się skontaktować pod adresem: ul. Fabryczna 23a, 65-410 Zielona Góra lub poprzez e-mail rodo@musi.zgora.pl.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzanena podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, w celu przekazania żądanej informacji lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich pozyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane osobowe mogą zostać również udostępnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego.
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia sprawy, do której zostały zebrane, następnie przez czas niezbędny do obrony roszczeń, a także przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa.
  7. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każde z ww. żądań zostanie rozpatrzone indywidualnie, zgodnie z przepisami RODO.
  8. W przypadku uznania, że Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
  9. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach ich niepodanie skutkować może brakiem możliwości udzielenia rzetelnej odpowiedzi przez Przedsiębiorstwa „MUSI” S.A.
  10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą podlegać profilowaniu.